ქ.თბილისი, საცხოვრებელი ბინა-სამზარეულოს ზედაპირი

ქ.თბილისი, საცხოვრებელი ბინა-სამზარეულოს ზედაპირი

სამზარეულოს ზედაპირი